Aktuality

a důležité informace

DAŇOVÝ KALENDÁŘ červen 2021

 • 1. 6. - Daň z příjmů - podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2020, pokud daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude učiněno elektronicky
 • 9. 6. - Spotřební daň - splatnost daně za duben 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
 • 15. 6. - Daň z příjmů - čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
 • 21. 6. - Daň z příjmů - splatnost paušální zálohy
 • 21. 6. - Daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
 • 24. 6. - Spotřební daň -  splatnost daně za duben 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
 • 25. 6. - Přiznání k DPH (za květen 2021)
 • 25. 6. - Kontrolní hlášení (za květen 2021)
 • 25. 6. - Souhrnné hlášení (za květen 2021)
 • 25. 6. - Energetické daně (daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2021)
 • 25. 6. - Spotřební daň - daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2021 (pokud vznikl nárok)
 • 30. 6. - Daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2021

IZOLAČKA

je mimořádný příspěvek ve výši až 370 Kč, slouží ke kompenzaci příjmů zaměstnanců v karanténě nebo izolaci

Cílem a účelem tohoto mimořádného příspěvku, platného od 1. března 2021, je zamezení šíření nemoci a současně kompenzace příjmů zaměstnancům, kteří se tak nemusí obávat během karantény (nebo samotného onemocnění) výpadku, případně podstatného poklesu svých příjmů.

Zaměstnanci přísluší za každý kalendářní den (maximálně však po dobu prvních 14 kalendářních dnů trvání nařízené karantény nebo izolace) příspěvek ve výši 370 Kč. Současně tento příspěvek společně s náhradou příjmu nesmí přesáhnout 90 % průměrného výdělku za odpovídající počet zameškaných hodin.

Zákon je účinný od 5. 3. 2021. Příspěvek bude zaměstnancům vyplácen spolu s nemocenskou,  Příspěvek byl prozatím schválen do 30. 4. 2021.

V případě izolačky by měl zaměstnavatel u eNeschopenky najít v kolonce "profese" slovo "izolace", resp. "karanténa". Zaměstnavatel má nárok na odečet příspěvku z částky pojistného odváděného za kalendářní měsíc v případě, kdy příspěvek vyplatí zaměstnanci nejpozději do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž si příspěvek odečetl od pojistného.DAŇOVÝ BALÍČEK na rok 2021

Nabyl účinnosti již od 1. 1. 2021

Schváleno bylo zrušení tzv. superhrubé mzdy.

Novela zavádí dvě daňová pásma, první sazba daně ve výši 15 % se bude vztahovat na příjmy do 48násobku průměrné mzdy a druhá sazba ve výši 23 % na příjmy převyšující tento limit (tj. cca 141 tis. Kč měsíčně).

Další změnou v daňovém balíčku je zvýšení základní slevy na poplatníka, a to z nynějších 24 840 Kč na 27 840 Kč,  od roku 2022 pak 30 840 Kč


Schválen byl také stravenkový paušál = daňově zvýhodněný peněžitý příspěvek na stravování zaměstnance poskytnutý jeho zaměstnavatelem. Jedná se o alternativu k závodnímu stravování či stravenkám, které se zavedením stravenkového paušálu neruší, ale jen doplňují možnost dosavadního daňově zvýhodněného stravování.


Zvýšení daňové vstupní ceny hmotného majetku ze 40 000 Kč na 80 000 Kč.Tato nová hranice se použije i na technická zhodnocení dokončená a uvedená do stavu způsobilého obvyklému užívání od 1. 1. 2020

Zrušení daňové kategorie nehmotného majetku. S tím souvisí zrušení daňového odpisování tohoto majetku (9, 18, 36 měsíců podle jednotlivých druhů majetku.
Daňové odpisy tohoto majetku tedy budou kopírovat odpisy účetní.

Mimořádné odpisy můžeme použít u hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny č. 1 a 2 podle přílohy č. 1 k zákonu o daních z příjmů