Novinky od 2023

v daních, mzdách a účetnictví

MINIMÁLNÍ MZDA od 1. 1. 2023

Od 1. ledna 2023 dojde k navýšení minimální mzdy, a to na 17 300 Kč

Společně s minimální mzdou se upraví také nejnižší úrovně zaručené mzdy ve skupinách
prací 1 a 8. 

skup. 1 -  17 300 Kč

skup. 8 - 34 600 Kč


TŘI PÁSMA PAUŠÁLNÍ DANĚ

1. pásmo: 6.208 Kč

  • do výše 1 000 000 korun bez ohledu na to, z jaké činnosti plynou
  • do výše 1 500 000 korun, pokud alespoň 75 procent příjmů ze samostatné činnosti tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje ve výši 80 procent nebo 60 procent z příjmů
  • do výše 2 000 000 korun, pokud alespoň 75 procent příjmů ze samostatné činnosti tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje ve výši 80 procent z příjmů

2. pásmo: 16.000 Kč

  • do výše 1 500 000 korun bez ohledu na to, z jaké činnosti plynou
  • do výše 2 000 000 korun, pokud alespoň 75 procent příjmů ze samostatné činnosti tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje ve výši 80 procent nebo 60 procent z příjmů

3. pásmo: 26.000 Kč

  • do výše 2 000 000 korun bez ohledu na to, z jaké činnosti plynou

ZVÝŠENÍ LIMITU PRO PLÁTCOVSTVÍ DPH

Podle novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty dojde ke zvýšení limitu pro vznik plátcovství ze zákona z titulu překročení obratu za zákonem blíže vymezených podmínek z dosavadní částky 1 000 000 Kč na 2 000 000 Kč (§ 6 odst. 1 zákona o DPH). 


ZVÝŠENÍ SLEVY NA DANI NA POPLATNÍKA

Základní sleva na dani na poplatníka se pro rok 2022 zvýší z 27 840 Kč na částku 30 840 Kč t.j. 2 570 měsíčně

Nová SLEVA NA DANI - ZA ZASTAVENÉ EXEKUCE

Novela exekučního řádu stanovuje, že za předpokladu splnění zákonem stanovených podmínek zastaví exekutor exekuci, pokud pohledávka nepřevyšuje částku 1 500 Kč bez příslušenství a její vymáhání trvalo po dobu alespoň tří let předtím, než novela vstoupila v platnost. Pokud nebyla ani z části po třech letech pohledávka vymožena, je zavedena nová sleva na dani za zastavenou exekuci. Výše slevy na dani pak odpovídá výši náhrady, kterou oprávněnému přizná exekutor při zastavení exekuce.

Vzhledem k tomu, že výše náhrady činí 30 % z vymáhané pohledávky a maximální hodnota pohledávky je 1 500 Kč, bude tak maximální sleva za jednu zastavenou exekuci ve výši 450 Kč (30 % z 1 500 Kč).OTCOVSKÁ DOVOLENÁ A DLOUHODOBÉ OŠETŘOVNÉ - změny od 1. 1. 2022

U otcovské dovolené se od 1. 1. 2022 prodlužuje podpůrčí doba, po kterou náleží otcovská, z dosavadního jednoho týdne na dva týdny, (tj. na 14 kalendářních dnů). Nadále však platí, že otcovskou nelze přerušovat, je nutné ji vyčerpat v celé délce

V některých případech se také prodlužuje období, po které lze na otcovskou nastoupit. Doposud bylo možné nastoupit pouze do 6 týdnů ode dne narození dítěte. Nově se v případě hospitalizace dítěte ze zdravotních důvodů na straně dítěte nebo jeho matky toto období prodlužuje o dny pobytu v nemocnici, které spadají do šestinedělí

Stejně jako doposud platí, že na otcovskou lze bez dalšího nastoupit během šestinedělí i v situaci, kdy je matka nebo dítě v nemocnici, zde k žádné změně nedošlo

U dlouhodobého ošetřovného

nově bude moci čerpat dlouhodobé ošetřovné při poskytování dlouhodobé péče u osob v nevyléčitelném stavu, bez předchozí hospitalizace ošetřované osoby.
V případě nároku na dávku dlouhodobého ošetřovného při péči po propuštění z hospitalizace se podmínka spočívající v potřebné době hospitalizace, při níž je poskytována léčebná péče, upravuje tak, že se tato doba zkracuje z původních 7 kalendářních dnů na 4 kalendářní dny po sobě jdoucí.
Dále bude možnost požádat o vystavení rozhodnutí o vzniku potřeby dlouhodobé péče zpětně, pokud nebylo vydáno v den propuštění ošetřované osoby z hospitalizace. O vystavení lze požádat do 8 kalendářních dnů ode dne propuštění ošetřované osoby z hospitalizace. Ošetřující lékař na základě této žádosti vystaví rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče do 3 pracovních dnů.
Zpětné vystavení
rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče je umožněno také u případů, kdy propuštění z hospitalizace do domácího prostředí spadá do období 15 kalendářních dnů přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (musí však být splněna podmínka ještě 7 dnů hospitalizace). Žádost o vystavení rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče lze podat nejpozději do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. do 15. 1. 2022.