Novinky od 2022

v daních, mzdách a účetnictví

ZVÝŠENÍ SLEVY NA DANI NA POPLATNÍKA

Základní sleva na dani na poplatníka se pro rok 2022 zvýší z 27 840 Kč na částku 30 840 Kč t.j. 2 570 měsíčně

Nová SLEVA NA DANI - ZA ZASTAVENÉ EXEKUCE

Novela exekučního řádu stanovuje, že za předpokladu splnění zákonem stanovených podmínek zastaví exekutor exekuci, pokud pohledávka nepřevyšuje částku 1 500 Kč bez příslušenství a její vymáhání trvalo po dobu alespoň tří let předtím, než novela vstoupila v platnost. Pokud nebyla ani z části po třech letech pohledávka vymožena, je zavedena nová sleva na dani za zastavenou exekuci. Výše slevy na dani pak odpovídá výši náhrady, kterou oprávněnému přizná exekutor při zastavení exekuce.

Vzhledem k tomu, že výše náhrady činí 30 % z vymáhané pohledávky a maximální hodnota pohledávky je 1 500 Kč, bude tak maximální sleva za jednu zastavenou exekuci ve výši 450 Kč (30 % z 1 500 Kč).PAUŠÁLNÍ DAŇ od r. 2022

Pokud poplatník uvažuje o tom, že by režimu paušální daně pro rok 2022 využil, tak oznámení o vstupu do tohoto režimu musí podat do 10. ledna 2022 správci daně. Další možnost bude mít opět až za rok, výjimkou je situace, pokud začne podnikat teprve v průběhu roku 2022).

https://ouc.financnisprava.cz/osvcpp/form/danovySubjekt

https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/5255_1.pdf


Finanční úřad předá informaci o paušálním režimu správě sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovně

Měsíční výše této paušální daně (zálohy) je pro rok 2022 stanovena na částku 5 994 Kč

Částka 5 994 Kč v sobě zahrnuje:

  • 100 Kč daň z příjmů fyzických osob,
  • 2 627 Kč minimální zdravotní pojištění,
  • 3 267 Kč minimální sociální pojištění zvýšené o 15 %.

MINIMÁLNÍ MZDA od 1. 1. 2022

Od 1. ledna 2022 dojde k navýšení minimální mzdy, a to na 16 200 Kč. Spolu s ní poroste také zaručená mzda pro jednotlivé skupiny prací.

Navýšením minimální mzdy vzrostou i minimální zálohy pro OSVČ na sociální pojištění 2 841 Kč a zdravotní pojištění 2 627 Kč.


OTCOVSKÁ DOVOLENÁ A DLOUHODOBÉ OŠETŘOVNÉ - změny od 1. 1. 2022

U otcovské dovolené se od 1. 1. 2022 prodlužuje podpůrčí doba, po kterou náleží otcovská, z dosavadního jednoho týdne na dva týdny, (tj. na 14 kalendářních dnů). Nadále však platí, že otcovskou nelze přerušovat, je nutné ji vyčerpat v celé délce

V některých případech se také prodlužuje období, po které lze na otcovskou nastoupit. Doposud bylo možné nastoupit pouze do 6 týdnů ode dne narození dítěte. Nově se v případě hospitalizace dítěte ze zdravotních důvodů na straně dítěte nebo jeho matky toto období prodlužuje o dny pobytu v nemocnici, které spadají do šestinedělí

Stejně jako doposud platí, že na otcovskou lze bez dalšího nastoupit během šestinedělí i v situaci, kdy je matka nebo dítě v nemocnici, zde k žádné změně nedošlo

U dlouhodobého ošetřovného

nově bude moci čerpat dlouhodobé ošetřovné při poskytování dlouhodobé péče u osob v nevyléčitelném stavu, bez předchozí hospitalizace ošetřované osoby.
V případě nároku na dávku dlouhodobého ošetřovného při péči po propuštění z hospitalizace se podmínka spočívající v potřebné době hospitalizace, při níž je poskytována léčebná péče, upravuje tak, že se tato doba zkracuje z původních 7 kalendářních dnů na 4 kalendářní dny po sobě jdoucí.
Dále bude možnost požádat o vystavení rozhodnutí o vzniku potřeby dlouhodobé péče zpětně, pokud nebylo vydáno v den propuštění ošetřované osoby z hospitalizace. O vystavení lze požádat do 8 kalendářních dnů ode dne propuštění ošetřované osoby z hospitalizace. Ošetřující lékař na základě této žádosti vystaví rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče do 3 pracovních dnů.
Zpětné vystavení
rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče je umožněno také u případů, kdy propuštění z hospitalizace do domácího prostředí spadá do období 15 kalendářních dnů přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (musí však být splněna podmínka ještě 7 dnů hospitalizace). Žádost o vystavení rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče lze podat nejpozději do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. do 15. 1. 2022.


 

.